ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ปีการศึกษา  2559

โรงเรียนราษีไศล เมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1. การลงทะเบียนกิจกรรมผ่านโทรศัพท์ Smartphone  หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
 2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือก ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น

3. การเข้าใช้งาน        
รหัสผู้ใช้        :   รหัสประจำตัวนักเรียน                                     
รหัสผ่าน        :   รหัสประจำตัวนักเรียน   

ตัวอย่าง :        
ชื่อ           : เด็กชายก้องภพ   สุขดี
ผู้ใช้         : 11220
รหัสผ่าน   : 11220

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        ครู..............................................

6. *นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่ตามกำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร