ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราษีไศล

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

คือความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ภาษาไทย จนถึงภาษาอื่น ๆ ด้วย สามารถรับรู้เข้าใจภาษาและสามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามที่ต้องการ

2.ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical– Mathmatical Intelligence)

คือความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการนำตรรกะมาแก้ไขปัญหา จำแนกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนได้ ชื่นชอบการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence)  คือความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตำแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรับรู้เรื่องทิศทาง เด็กที่มีความฉลาดด้านนี้จะคิดและสื่อสารด้วยภาพ ชอบเล่นเกมต่อรูปภาพ เช่น จิ๊กซอว์ มีจินตนาการและชื่นชอบงานศิลปะ จำทิศทางได้ดีและอ่านแผนที่เก่ง

4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence)

คือ ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส ความฉลาดด้านนี้มีความหมายตรงกับชื่อ คือ เป็นเด็กที่แข็งแรง สามารถทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ชอบแสดงออก และสนุกกับกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและงานฝีมือ

5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในการซึมซับและเข้าถึงสุนทรียทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู้การจดจำ และการแต่งเพลง สามารถจดจำจังหวะ ทำนอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี และถ่ายทอดออกมาโดย การฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และร้องเพลง

6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

คือ ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกตสีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดี

7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

คือ ความสามารถในการรู้จัก ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถรู้เท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ์ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเผชิญหน้า เมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อไหร่ต้องขอความช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อนจุดด้อยของตนเอง ชอบทำงานเพียงลำพัง ไม่ค่อยเข้าสังคม แต่มีความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง และมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

คือ ความสามารถในการรู้จัก และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฎการณ์ และการรังสรรค์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจำแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์